U bevindt zich hier:Start >> Info milieuhinder

Milieuhinder - info

Milieuhinder is een onaangenaam zintuiglijk gevoel dat zich voordoet ten gevolge van een verstoring van het milieu. Kenmerkend is het lokale, maar direct merkbare karakter ervan. Dit is typisch het geval bij geluidshinder, geurhinder, hinder van grof stof, roet of rook, een overmaat aan kunstlicht en trillingshinder. Nogal wat factoren, zowel objectieve als subjectieve, zullen uitmaken of iemand al dan niet gehinderd wordt. In ernstige hindersituaties kan dit leiden tot lichamelijke ongemakken, slaapverstoring, gezondheidsklachten of aantasting van materiële goederen.

Vormen van hinder en hoe ze te voorkomen.

Lichthinder is de overlast die de mens ondervindt van kunstlicht. Lichtvervuiling is een verhoogde helderheid van de nachtelijke omgeving door kunstlicht. Lichtbronnen die te fel schijnen, te veel en verkeerd licht uitstralen, in de verkeerde richting of op het verkeerde moment schijnen,... veroorzaken strooilicht of storend licht en geven op die manier aanleiding tot lichtvervuiling.

Via enkele eenvoudige tips, die bovendien energiezuinig en budgetvriendelijk zijn, kan je als burger mee de lichtverontreiniging aanpakken:

 • Monteer het verlichtingstoestel best bovenaan bij het verlichten van een gebouw. Het licht straalt dan naar beneden en zo voorkom je lichtverstrooiing in de atmosfeer.
 • Besteed voldoende aandacht aan de plaats van het verlichtingstoestel, namelijk zo dicht mogelijk bij het te verlichten gebouw of object.
 • Houd het vermogen van een lamp zo laag mogelijk. Zo vermijd je overbelichting.
 • Scherm felle lampen altijd goed af.
 • Vervang klassieke gloeilampen door energiezuinige spaarlampen.
 • Koppel de verlichting aan een bewegingsdetector of tijdsschakelaar. Op die manier brandt het licht alleen wanneer het nodig is.
 • Reflectoren zorgen voor gratis licht en schijnen enkel wanneer ze nodig zijn. De plaatsing van reflectoren kan nuttig zijn bijvoorbeeld bij de oprit van een huis.
 • Nachtreclame ziet niemand. Doof daarom reclame- en etalageverlichting op het moment dat er weinig mensen zich op straat begeven. Je kan gebruik maken van een tijdsschakelaar.

Geluidshinder
Geluidsoverlast is in Vlaanderen één van de belangrijkste vormen van hinder.

In het 'Milieurapport' van Vlaanderen werd burenlawaai duidelijk ingedeeld als een aparte bron van geluidshinder. Het geeft aan dat dit onderwerp op zich toch de nodige aandacht verdient.
Het spreekt voor zich dat dialoog tussen buren heel wat hinder kan voorkomen of voor een snelle en goede oplossing van geluidshinder kan zorgen. De enige effectieve bestrijding van geluidsoverlast begint bij de veroorzaker ervan. Een goede communicatie en sociaal gedrag kunnen deze vorm van hinder verhelpen. Hou er rekening mee dat u misschien ook af en toe eens voor wat geluidsoverlast zorgt, wees dus verdraagzaam ten opzichte van uw buren.
U kunt nagaan vanwaar de hinder komt, wanneer ze voorkomt en hoe dikwijls. Als het probleem zichzelf niet oplost kan u met uw buren praten om een oplossing te vinden voor de hinder.
Geraakt u er niet uit, dan kan u zich wenden tot de politie, die zal trachten te bemiddelen. In laatste instantie kunt u zich nog richten tot de vrederechter.

Geurhinder

Geurhinder treedt op als mensen een geur, die ze in hun leefomgeving waarnemen, als onaangenaam en/of schadelijk voor hun welzijn beoordelen.

Als gevolg hiervan zal de persoon die zich gehinderd voelt zijn gedrag wijzigen, hetzij door klacht in te dienen, ramen te sluiten, minder tijd door te brengen in de tuin, enz. Ruim 15 % van de bevolking in Vlaanderen is op één op andere manier gehinderd door geurtjes afkomstig van allerlei activiteiten.
De mate van de hinder wordt meestal bepaald door eventuele piekconcentraties waar men aan blootgesteld worden.
Op dit ogenblik bestaat er in Vlaanderen geen geharmoniseerd juridisch kader inzake geurhinderbestrijding. Er bestaan echter wel een aantal relevante juridische regelgevingen en beleidsdocumenten die geurbeperkende maatregelen bevatten.

 • Milieuvergunningendecreet
 • Afvalstoffendecreet
 • Mestdecreet
 • Burgerlijk wetboek
 • Strafwetboek
 • Gemeentelijke politieverordening

Wat te doen bij hinderklachten?

In het geval van lokale burenhinder (storende muziek, doe-het-zelf activiteiten, hanengekraai, vuurtje stoken in de tuin) probeert u best in eerste instantie in dialoog te treden met uw buur. Misschien is hij of zij niet op de hoogte van het feit dat er zich een probleem stelt, of misschien onderschat hij of zij het probleem. Als praten niet helpt, kan u de hulp inroepen van een bemiddelaar. U kan hiervoor een beroep doen op de wijkagent van uw gemeente. Hij kan uw buur wijzen op de wetgeving die van toepassing is en kan aansturen op een aanvaardbare oplossing.

De gemeente beschikt over een centraal meldpunt voor milieuklachten dat altijd bereikbaar is en vertegenwoordigd wordt door de lokale politie Pajottenland:
Tel.:054/31.35.80
Fax.:054/31.35.89
E-mail: politie.pajottenland@skynet.be
Hier kunt u terecht met uw klacht.

Milieuklachten worden geregistreerd en opgevolgd in MKROS, het MilieuKlachten Registratie en OpvolgingsSysteem, opgesteld door de Vlaamse Overheid.