U bevindt zich hier:Start >> Reglement inschuifborden

Reglement gemeentelijke inschuifborden

Artikel 1: Plaats en aantal

§ 1. De gemeente Pepingen plaatst in elke deelgemeente een frame voor inschuifborden.
In totaal zijn er zeven frames:
· Pepingen : krspt. Ninoofsesteenweg / Hoesnaek, en krspt. Ninoofsesteenweg / Palokenstraat (Mong Blok)
· Elingen : krspt. Lenniksesteenweg / Zwarte Molenstraat
· Beert : krspt. Johan Demaegtstraat / Eikstraat
· Bellingen : Hondzochtstraat t.h.v. spoorweg
· Bogaarden : Terkammenstraat
· Heikruis : Molenhofstraat t.h.v. glascontainer

§ 2. In elk van deze frames kunnen maximum 6 inschuifborden geplaatst worden.

Artikel 2 : Gebruikers - Doel

§ 1. De frames worden ter beschikking gesteld aan volgende gebruikers om hun activiteiten/gebeurtenissen/informatie aan het publiek kenbaar te maken:

a) jeugdwerkinitiatieven of jeugdverenigingen gevestigd in Pepingen, erkend door de Vlaamse Gemeenschap of gesubsidieerd door de gemeente Pepingen, met andere woorden de jeugdverenigingen die deel uitmaken van de Pepingse jeugdraad
b) culturele initiatieven of sociaal-culturele verenigingen uit Pepingen, erkend door de Vlaamse Gemeenschap of gesubsidieerd door de gemeente Pepingen
c) sportieve initiatieven of sportverenigingen, erkend door de Vlaamse Gemeenschap of gesubsidieerd door de gemeente Pepingen
d) alle gemeentelijke diensten van Pepingen (milieu-, cultuur-, sport-, mobiliteits- en jeugddienst, bibliotheek, stedenbouw, …) en OCMW Pepingen
e) alle erkende adviesraden van Pepingen (milieu-, cultuur-, sport-, landbouw-en jeugdraad, mobiliteitscel, …) en OCMW-raad
f) kinderraad Pepingen
g) verenigingen uit Pepingen, erkend door de Vlaamse Gemeenschap of gesubsidieerd door de gemeente Pepingen
h) alle onderwijsinstellingen, gevestigd in Pepingen, en de bijhorende school- en/of oudercomités
i) orthopedagogisch centrum Huize Terloo
j) Pepingse speelpleinwerkingen
k) BKO ‘De Kinderschuur’
l) gemeentelijke kindercrèches
m) catechesegroepen
n) alle buurtcomités, buurt- en dorpsfeesten
o) alle socio-culturele instellingen die gelegen zijn in Pepingen (bijv. rusthuis, …)
p) activiteiten of initiatieven i.s.m. gemeente(lijke diensten)
q) gemeentelijke politieke partijen, fracties

Artikel 3 : Prioriteit gebruik

§ 1. Volgende activiteiten komen, in dalende prioriteitsvolgorde, in aanmerking voor aankondiging via de inschuifborden:

• activiteiten georganiseerd door de gebruikers, opgesomd in art. 2, §1, d-e-f-k-l-p
• culturele, sportieve en/of jeugdmanifestaties (bijv.: toneelvoorstellingen, muziekconcerten, sportieve tornooien, wandeltochten, …) georganiseerd door de gebruikers, opgesomd in art. 2, §1, a-b-c-g-h-i-j-m-n-o-q
• ontspannende en/of winstgevende activiteiten (bijv.: fuiven, bals …)
• activiteiten met de expliciete bedoeling winst te maken (bijv.: eetfestijnen …)
• slogans en/of berichten uitgaande van de gemeente die het algemeen belang dienen (bijv.: ‘wie slim is, sorteert afval’ …)

Artikel 4 : Aanvraag

§ 1. De organisator die wenst gebruik te maken van de frames voor inschuifborden dient een aanvraag in via een aanvraagformulier, ten laatste 4 weken vóór de aanvang van de activiteit.

§ 2. De vrijetijdsdienst geeft aan de aanvrager ten vroegste 4 weken en ten laatste 2 weken vóór de activiteit de toelating om de aankondiging via een inschuifbord in de frames aan te brengen.

§ 3. Aangezien er slechts zes aankondigingen per frame tegelijkertijd kunnen gebeuren, zal de vrijetijdsdienst rekening houden met de prioriteiten zoals vermeld in artikel 3. In geval van discussie beslist het college definitief.

Artikel 5 : Gebruik

§ 1. De aanvrager verbindt er zich toe de inschuifborden zelf op een nog vrije plaats in de frames te schuiven, echter pas na goedkeuring door de vrijetijdsdienst, d.i. ten vroegste 4 weken vóór de activiteit. Het is de aanvrager ten strengste verboden om zelf borden van andere verenigingen te verwijderen uit de frames.

§ 2. Maximum zeven kalenderdagen na de activiteit neemt de organisator de eigen inschuifborden zelf weg uit de frames. Indien hier niet aan voldaan wordt, zal de dienst Openbare Werken van de gemeente de borden ambtshalve verwijderen. Hiervoor betaalt de verantwoordelijke aanvrager een forfaitaire boete van € 25 per inschuifbord.

§ 3. Er mag door de aanvrager slechts één inschuifbord van hetzelfde evenement per frame aangebracht worden.

§ 4. Er mag in geen geval schade aangebracht worden aan de frames door de aanvragers. Indien dit wel het geval is, zijn de herstellingskosten ten laste van de overtreder.

Artikel 6 : Tekst inschuifbord

§ 1. De aanvrager zorgt zelf voor de tekst op de inschuifborden.

§ 2. Aankondigingen met een onesthetisch uitzicht of een beledigend karakter kunnen geweigerd of verwijderd worden. De aanvrager is er tevens toe verplicht het ééntalig Nederlands karakter van de gemeente te eerbiedigen. Meer- of anderstalige boodschappen zijn in geen geval toegelaten. Dit geldt niet voor de titel van de activiteit.

§ 3. De boodschap op het inschuifbord moet conform de wetgeving zijn: geen discriminerende boodschap, geen pornografie, niet in strijd met privacy, geen afbeelding van verkeersborden, geen verwarring mogelijk met bestaande wegsignalisatie, en geen gebruik van fluorescerende kleuren. De boodschap mag geen politieke slogans bevatten.

§ 4. De tekst op de inschuifborden moet betrekking hebben op een evenement dat plaatsvindt op grondgebied Pepingen, of op een evenement dat door de gemeente of door een Pepingse vereniging georganiseerd wordt.

§ 5. Het gebruik van reclamelogo’s is verboden op de inschuifborden.

Artikel 7 : Kleur inschuifbord

§ 1. Het gebruik van inschuifborden met een gekleurde achtergrond of met gekleurde tekst is toegestaan en vrij te bepalen (behalve fluorescerende kleuren, cfr. art. 6 § 3).
De gebruikers nemen hiervoor kleefletters of geschilderde letters of cijfers. Papieren, kartonnen of geplastificeerde aankondigingen op de inschuifborden zijn verboden.

Artikel 8 : Afmetingen inschuifbord

§ 1. De inschuifborden hebben de volgende standaardafmetingen: lengte 200 cm, hoogte 30 cm en dikte 1 cm.

§ 2. De aanvragers zijn verplicht deze afmetingen te respecteren.

Artikel 9 : Slotbepalingen

§ 1. Betwistingen en/of probleemgevallen zullen door de vrijetijdsdienst aan het college van burgemeester en schepenen gemeld worden dat, eventueel na het advies van de bevoegde gemeentelijke adviesraad, een definitieve beslissing zal nemen.

§ 2. Elke overtreding zal vastgesteld worden bij proces-verbaal. Daaruit voortvloeiende onkosten vallen ten laste van de overtreder.

§ 3. De gemeente behoudt zich het voorrecht om te allen tijde inschuifborden te verwijderen


Dit reglement werd:
- geadviseerd door de cultuurraad (25.01.2011), sportraad (17.01.2011), en jeugdraad (09.03.2011)
- goedgekeurd in de gemeenteraad van 10.03.2011

Dit reglement treedt in voege op 01.04.2011.
Bij het inwerkingtreden van dit reglement worden de volgende gemeentelijke reglementen opgeheven:
- gebruiksreglement inschuifborden gemeente Pepingen, goedgekeurd in de gemeenteraad dd. 23.04.2009.